È«²¿ÎÄÕÂÁбí - ÊöÖ°ÊöÁ®±¨¸æÍø http://www.hsxinglong.com zh-cn 述职述廉报告网 http://www.hsxinglong.com Rss Generator By NewAsp.Net http://www.hsxinglong.com/article/rssfeed.asp <![CDATA[ÊöÖ°ÊöÁ®±¨¸æÍø]]> http://www.hsxinglong.com/images/logo.gif http://www.hsxinglong.com <![CDATA[ÎÀÉú³ÇÊнìÂú¸´Éó¹¤×÷×Ô²éÇé¿ö±¨¸æ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22941.html 管理员 2014-06-13 11:56:44 <![CDATA[À÷ÐнÚԼרÏîÖÎÀí¹¤×÷Çé¿ö»ã±¨]]> http://www.hsxinglong.com/article/22940.html 管理员 2014-06-13 11:55:44 <![CDATA[µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ùµ÷Ñб¨¸æ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22939.html 管理员 2014-06-13 11:54:23 <![CDATA[ȺÖÚ·Ïß½ÌÓýÐĵÃÌå»á£º´Ù½ø¸¾Ó×ÎÀÉú¹¤×÷·¢Õ¹]]> http://www.hsxinglong.com/article/22938.html 管理员 2014-06-13 11:50:55 <![CDATA[ÆÕͨµ³Ô±¹Û¿´ÐÅÑöÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22937.html 管理员 2014-06-13 11:49:18 <![CDATA[¿Æ¼¶¸É²¿½â¾öËÄ·çÎÊÌâ¸öÈ˶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22936.html 管理员 2014-06-13 11:46:56 <![CDATA[ÏØÒ½ÔºÂÌÉ«³öÐС¢µÍ̼Éú»î»î¶¯³«ÒéÊé]]> http://www.hsxinglong.com/article/22935.html 管理员 2014-06-13 11:46:06 <![CDATA[ʳƷҩƷ¼à¶½¹ÜÀí¾ÖÉÏ°ëÄê²ÍÒû»·½ÚʳƷ°²È«¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22934.html 管理员 2014-06-13 11:44:16 <![CDATA[ÎÀÉúϵͳȺÖÚ·ÏßѧϰÐĵÃÌå»á£º¶ËÕý̬¶È¡¢Ìá¸ßÈÏʶ£¬×öµ½ÖªÐкÏÒ»]]> http://www.hsxinglong.com/article/22933.html 管理员 2014-06-13 11:43:15 <![CDATA[Ò½ÔºÒ½ÁÆÖÊÁ¿¹ÜÀí¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22932.html 管理员 2014-06-13 11:29:56 <![CDATA[ÉÝÃÒÖ®·çµÄÖ÷Òª±íÏÖÔÚÄÄЩ·½Ãæ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22931.html 管理员 2014-06-12 23:51:10 <![CDATA[ÈçºÎÞðÆúËÄ·çÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22930.html 管理员 2014-06-12 23:48:18 <![CDATA[ËÄ·çÎÊÌâѧϰÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22929.html 管理员 2014-06-12 23:46:06 <![CDATA[ȺÖÚ·Ïß×ÔÎÒÆÊÎö²ÄÁÏ2]]> http://www.hsxinglong.com/article/22928.html 管理员 2014-06-12 23:42:43 <![CDATA[²éÕÒËÄ·çÎÊÌâ×Բ鱨¸æ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22927.html 管理员 2014-06-12 23:40:15 <![CDATA[µÚ¶þÅúȺÖÚ·Ï߻ËÄ·çÎÊÌâ¸öÈ˶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22926.html 管理员 2014-06-12 23:14:32 <![CDATA[ȺÖÚ·Ï߸öÈË´æÔÚÎÊÌâ¼°Õû¸Ä´ëÊ©]]> http://www.hsxinglong.com/article/22925.html 管理员 2014-06-12 23:10:51 <![CDATA[¿ªÕ¹ÈºÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯¸öÈË×Բ鱨¸æ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22924.html 管理员 2014-06-12 23:07:26 <![CDATA[µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯½×¶Î¹¤×÷С½á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22923.html 管理员 2014-06-12 23:02:03 <![CDATA[ȺÖÚ·Ïßѧϰ½ÌÓýÕ÷ÇóÒâ¼û»·½Ú¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22922.html 管理员 2014-06-12 22:42:19 <![CDATA[ÏØÈËÃñÒ½Ôº¿ªÕ¹µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯¶¯Ô±»á¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22921.html 管理员 2014-06-12 22:41:08 <![CDATA[»¤Ê¿½Ú¼¼ÄܲÙ×÷´óÈü¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22920.html 管理员 2014-06-12 22:40:30 <![CDATA[Ò½Ôº¹âÅÌÐж¯³«ÒéÊé]]> http://www.hsxinglong.com/article/22919.html 管理员 2014-06-12 22:39:48 <![CDATA[Ò½Ôºµ³Ö§²¿ÖØ´óÊÂÏîÒéÊÂÖƶÈ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22918.html 管理员 2014-06-12 22:38:20 <![CDATA[×ñÊص³µÄÕþÖμÍÂÉÇé¿öѧϰ¸öÈËÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22917.html 管理员 2014-06-12 18:00:47 <![CDATA[½ÌʦËÄ·çÎÊÌâ¸öÈ˶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22916.html 管理员 2014-06-12 18:00:18 <![CDATA[µ³Ô±¸É²¿ÈºÖÚ·Ï߶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22915.html 管理员 2014-06-12 17:59:39 <![CDATA[µ³Ô±¸É²¿Ö´Ðе³µÄÕþÖμÍÂÉ·½Ãæ´æÔÚµÄÎÊÌâ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22914.html 管理员 2014-06-12 17:59:02 <![CDATA[½ÌÓýϵͳËÄ·çÎÊÌâ¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22913.html 管理员 2014-06-12 17:58:32 <![CDATA[Âäʵµ³ÖÐÑë°ËÏî¹æ¶¨ºÍÕûÖΡ°Ëķ硱ѧϰÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22912.html 管理员 2014-06-12 17:58:07 <![CDATA[¡°·´¶ÔÐÎʽÖ÷Ò塱ѧϰÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22911.html 管理员 2014-06-12 17:57:26 <![CDATA[Âäʵ°ËÏî¹æ¶¨ÐĵÃÌå»á3]]> http://www.hsxinglong.com/article/22910.html 管理员 2014-06-12 17:56:46 <![CDATA[Âäʵ°ËÏî¹æ¶¨ÐĵÃÌå»á2]]> http://www.hsxinglong.com/article/22909.html 管理员 2014-06-12 17:55:32 <![CDATA[Âäʵ°ËÏî¹æ¶¨ÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22908.html 管理员 2014-06-12 17:54:51 <![CDATA[Áìµ¼°à×ӹ᳹ÂäʵÈýÑÏÈýʵÇé¿ö]]> http://www.hsxinglong.com/article/22907.html 管理员 2014-06-12 17:53:36 <![CDATA[¡°Îå¶ÔÕÕÎå²éÎå¿´¡±ÈºÖÚ·ÏßѧϰÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22906.html 管理员 2014-06-12 17:35:33 <![CDATA[µ³Ô±¸É²¿×ñÊص³µÄ¼ÍÂɼ°ËÄ·çÎÊÌâÆÊÎö²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22905.html 管理员 2014-06-12 17:24:19 <![CDATA[µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22904.html 管理员 2014-06-12 17:09:55 <![CDATA[ȺÖÚ·Ï߸öÈ˶ÔÕÕ¼ì²éÇé¿ö±¨¸æ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22903.html 管理员 2014-06-12 17:07:24 <![CDATA[ȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯»ØÍ·¿´¹¤×÷×Բ鱨¸æ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22902.html 管理员 2014-06-12 17:06:15 <![CDATA[²¡ÇøÓÅ&#8203;ÖÊ&#8203;»¤&#8203;Àí&#8203;·þ&#8203;Îñ&#8203;ÐÄ&#8203;µÃ&#8203;Ìå&#8203;»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22901.html 管理员 2014-06-11 20:42:18 <![CDATA[¿µ¸´Ò½Ôº2014ÉÏ°ëÄ깤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22900.html 管理员 2014-06-11 20:40:36 <![CDATA[Ò½ÔºÆÕÍâ¿Æ»¤Ê¦¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22899.html 管理员 2014-06-11 20:34:12 <![CDATA[Ò½ÔºÔ¤±¸µ³Ô±µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯Ñ§Ï°ÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22898.html 管理员 2014-06-11 20:33:41 <![CDATA[ÎÀÉúÈ˲ŶÓÎ齨Éè¾­Ñé²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22897.html 管理员 2014-06-11 20:21:02 <![CDATA[Ò½Îñ¹¤×÷ÕßÈëµ³Ö¾Ô¸Êé]]> http://www.hsxinglong.com/article/22896.html 管理员 2014-06-11 20:18:15 <![CDATA[ҽѧԺÁìµ¼°à×ÓȺÖÚ·Ï߶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22895.html 管理员 2014-06-11 20:17:16 <![CDATA[ҽѧԺµ³Î¯¸±Êé¼Çµ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22894.html 管理员 2014-06-11 20:16:25 <![CDATA[ҽѧԺԺ³¤ÈºÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22893.html 管理员 2014-06-11 20:15:31 <![CDATA[ҽѧԺ¸±Ôº³¤µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ£¨Èý£©]]> http://www.hsxinglong.com/article/22892.html 管理员 2014-06-11 20:14:41 <![CDATA[ҽѧԺ¸±Ôº³¤µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ£¨¶þ£©]]> http://www.hsxinglong.com/article/22891.html 管理员 2014-06-11 20:13:39 <![CDATA[ҽѧԺ¸±Ôº³¤µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ£¨Ò»£©]]> http://www.hsxinglong.com/article/22890.html 管理员 2014-06-11 20:11:56 <![CDATA[¹«ÎñÔ±µ³ÈºÖÚ·Ï߶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22889.html 管理员 2014-06-11 20:10:39 <![CDATA[2014Äêµ³Ô±¸É²¿ÈºÖÚ·Ïß½ÌÓý»î¶¯¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22888.html 管理员 2014-06-11 20:08:56 <![CDATA[¼á³ÖʵÊÂÇóÊǵÄ˼Ïë·ÏßÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22887.html 管理员 2014-06-11 11:34:27 <![CDATA[·´ËÄ·çѧϰÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22886.html 管理员 2014-06-11 11:31:44 <![CDATA[µ³µÄȺÖÚ·Ïß½ÌÓýʵ¼ù»î¶¯½×¶ÎÇé¿ö»ã±¨²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22885.html 管理员 2014-06-11 11:29:08 <![CDATA[ȺÖÚ·Ï߶ÔÕÕ¼ì²é¹¤×÷С½á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22884.html 管理员 2014-06-11 11:26:09 <![CDATA[Ò½Ôº»ù±¾¹«¹²ÎÀÉú·þÎñ¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22883.html 管理员 2014-06-11 11:22:31 <![CDATA[È«Êнâ¾ö¡°Ëķ硱ת×÷·ç¹¤×÷»áÒé×ܽὲ»°²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22882.html 管理员 2014-06-11 11:21:51 <![CDATA[´óѧÉúÊîÆÚÅàѵ°àÉç»áʵ¼ù±¨¸æ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22881.html 管理员 2014-06-11 11:19:29 <![CDATA[ʳ°²°ì¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22880.html 管理员 2014-06-11 11:17:21 <![CDATA[°®¹úÎÀÉú¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22879.html 管理员 2014-06-11 11:15:19 <![CDATA[ÎÀÉú¾Öµ³×éÃñÖ÷Éú»î»áÁìµ¼°à×Ó¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22878.html 管理员 2014-06-11 11:13:06 <![CDATA[ËÄ·ç»î¶¯¹¤×÷×ܽá]]> http://www.hsxinglong.com/article/22877.html 管理员 2014-06-11 11:10:58 <![CDATA[ȺÖÚ·ÏßÕ÷ÇóÒâ¼û»·½Ú¹¤×÷С½á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22876.html 管理员 2014-06-10 15:26:33 <![CDATA[¾Û½¹ËÄ·çÍ»³öÎÊÌ⹤×÷С½á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22875.html 管理员 2014-06-10 15:24:30 <![CDATA[¶ÔÕÕ½¹Ô£Â»¾«ÉñÕÒ²î¾àËÄ·çÆÊÎö²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22874.html 管理员 2014-06-10 15:21:52 <![CDATA[¼è¿à·Ü¶·ÇÚ¼ó½ÚÔ¼Ñݽ²¸å]]> http://www.hsxinglong.com/article/22873.html 管理员 2014-06-10 15:19:24 <![CDATA[ËÄ·çÎÊÌâµÄÖ÷Òª±íÏÖÐÎʽ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22872.html 管理员 2014-06-10 15:11:41 <![CDATA[¸±Ö÷ÈθöÈËËÄ·ç¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22871.html 管理员 2014-06-10 15:10:48 <![CDATA[¾ÖÁìµ¼°à×ÓËÄ·çÎÊÌâ¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22870.html 管理员 2014-06-10 15:09:52 <![CDATA[¿Æ¼¶¸É²¿ÈºÖÚ·Ï߶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22869.html 管理员 2014-06-10 15:09:05 <![CDATA[ÏçÕòÕþ¸®¿Æ¼¶¸É²¿ÈºÖÚ·Ï߶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22868.html 管理员 2014-06-10 15:08:30 <![CDATA[ÎÀÉú¾Ö¿Æ¼¶¸É²¿ÈºÖÚ·Ï߶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22867.html 管理员 2014-06-10 15:06:16 <![CDATA[Ò½ÎñÈËÔ±ÖÐÑë°ËÏî¹æ¶¨Ñ§Ï°ÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22866.html 管理员 2014-06-10 15:05:34 <![CDATA[2014ÄêѧϰÖÐÑë°ËÏî¹æ¶¨ÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22865.html 管理员 2014-06-10 15:04:51 <![CDATA[ÆßÒ»Ñݽ²¸å£ºÈõ³ÆìÔÚ´´Ð·¢Õ¹Öи߸ßÆ®Ñï]]> http://www.hsxinglong.com/article/22864.html 管理员 2014-06-10 11:55:11 <![CDATA[¿ªÕ¹ÖÎÓ¹ÎÊÔð¹¤×÷רÌâµ÷Ñб¨¸æ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22863.html 管理员 2014-06-10 11:53:39 <![CDATA[¼¯Öнâ¾öËÄ·çÎÊÌâµÄÒâ¼ûºÍ½¨Òé]]> http://www.hsxinglong.com/article/22862.html 管理员 2014-06-10 11:49:03 <![CDATA[Ò½ÔºÍÅίÐÂÉçÍųÉÁ¢ÉêÇëÊé]]> http://www.hsxinglong.com/article/22861.html 管理员 2014-06-10 11:43:30 <![CDATA[ȺÖÚ·Ïß½ÌÓý¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22860.html 管理员 2014-06-10 11:35:19 <![CDATA[Ï°½üƽÔÚÖйú¿ÆѧԺµÚÊ®Æß´ÎԺʿ´ó»á¡¢Öйú¹¤³ÌÔºµÚÊ®¶þ´ÎԺʿ´ó»áÉϵĽ²»°]]> http://www.hsxinglong.com/article/22859.html 管理员 2014-06-10 11:33:47 <![CDATA[»ù²ãµ³×éÖ¯¼ùÐÐȺÖÚ·ÏßµÄ˼¿¼]]> http://www.hsxinglong.com/article/22858.html 管理员 2014-06-09 23:41:51 <![CDATA[ʳƷ°²È«ÎÊÌâ·¨ÂɽǶÈÑо¿]]> http://www.hsxinglong.com/article/22857.html 管理员 2014-06-09 23:40:17 <![CDATA[¶ÔÎÒÏØÖÐÒ½Ò©²úÒµ·¢Õ¹µÄ¼¸µã˼¿¼]]> http://www.hsxinglong.com/article/22856.html 管理员 2014-06-09 23:38:33 <![CDATA[ʳƷ°²È«¹¤×÷½»Á÷²ÄÁÏ£º½¨Á¢ÎÞ·ì¼à¹ÜÍøÂç ÍêÉÆʳƷ°²È«Ìåϵ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22855.html 管理员 2014-06-09 23:36:36 <![CDATA[ʳƷҩƷÈÕ³£¼à¶½Ñ²²éÖƶÈ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22854.html 管理员 2014-06-09 23:32:57 <![CDATA[ÎÀÉú¾Ö°à×Ó×ñÊص³µÄÕþÖμÍÂÉÇé¿ö¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22853.html 管理员 2014-06-08 22:45:31 <![CDATA[Áìµ¼°à×Ó×ñÊص³µÄÕþÖμÍÂÉÇé¿ö¶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22852.html 管理员 2014-06-08 22:38:10 <![CDATA[±íÏÖÔÚÉÝÃÒÖ®·ç·½ÃæµÄ¾ßÌåÎÊÌâ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22851.html 管理员 2014-06-08 22:35:36 <![CDATA[±íÏÖÔÚ¹ÙÁÅÖ÷Òå·½ÃæµÄ¾ßÌåÎÊÌâ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22850.html 管理员 2014-06-08 22:33:08 <![CDATA[±íÏÖÔÚÏíÀÖÖ÷Òå·½ÃæµÄ¾ßÌåÎÊÌâ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22849.html 管理员 2014-06-08 22:31:21 <![CDATA[ÐÎʽÖ÷Òå·½Ãæ´æÔڵľßÌåÎÊÌâ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22848.html 管理员 2014-06-08 22:22:36 <![CDATA[Âé×í¿Æ¹¤×÷»áÁìµ¼½²»°Ìá¸Ù]]> http://www.hsxinglong.com/article/22847.html 管理员 2014-06-08 22:18:44 <![CDATA[ÂÛʳƷ°²È«·¨Âɱ£»¤´æÔÚµÄÎÊÌâ¼°ÍêÉÆ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22846.html 管理员 2014-06-08 22:09:18 <![CDATA[ËÄ·çÎÊÌâ¸öÈ˶ÔÕÕ¼ì²é±¨¸æÆÊÎö²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22845.html 管理员 2014-06-08 22:02:13 <![CDATA[·´¡°Ëķ硱¸öÈ˶ÔÕÕ¼ì²éÆÊÎö²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22844.html 管理员 2014-06-08 22:00:42 <![CDATA[µ³»ý¼«·Ö×Ó¡¢·¢Õ¹¶ÔÏ󵳿ÎÅàѵ¸öÈËÐĵÃÌå»á]]> http://www.hsxinglong.com/article/22843.html 管理员 2014-06-08 11:32:41 <![CDATA[·´ËÄ·ç¸öÈ˶ÔÕÕ¼ì²é²ÄÁÏ]]> http://www.hsxinglong.com/article/22842.html 管理员 2014-06-07 23:50:14

???3????